Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.sukienki.shop

 

 I. Użyte w Regulaminie pojęcia:

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

  2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

  3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.sukienki.shop;

  4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sukienki.shop, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

  5. Sprzedający – REVO Izabela Filkiewicz
  6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

  7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy REVO Izabela Filkiewicz a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

  8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

  9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

  11. Załącznik nr 1 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §7;

  12. Załącznik nr 2 – regulamin Sklepu Internetowego www.sukienki.shop w pliku PDF.

 

II. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sukienki.shop

 2. Niniejszy Regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Sklep internetowy, dostępny pod adresem www.sukienki.shop, prowadzony jest przez: REVO Izabela Filkiewicz, ul. Stefana Batorego 18, 16-100 Sokółka, NIP 545-167-91-14, REGON 366780922, e-mail:kontakt@sukienki.shop

 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  a) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

  b) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sukienki.shop oraz pobrać go i sporządzić z niego wydruk ( Załącznik nr 2 – regulamin Sklepu Internetowego www.sukienki.shop ).

 6. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego:

 1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym jako zarejestrowany użytkownik (zakładając konto) oraz jako gość (bez zakładania konta).

 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na jednej ze stron Sklepu.

 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. REVO Izabela Filkiewicz może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Ponieważ bez tych danych nie będzie zawarta umowa – kupna sprzedaży.

  RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 4. REVO Izabela Filkiewicz może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,

  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez REVO Izabela Filkiewicz za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnym zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię REVO Izabela Filkiewicz.

5. Osoba która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody REVO Izabela Filkiewicz.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 3. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedającego,

 4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 5. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

8. Klient przyjmuje do wiadomości, że:

a. administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia jest REVO Izabela Filkiewicz, ul. Stefana Batorego 18, 16-100 Sokółka

b. ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, kiedy przetwarzamy dane ze względu na nasz uzasadniony interes, z którym się nie zgadza. Jeśli sprzeciw okaże się zasadny, dane zostaną usunięte.

c. ma prawo do sprostowania (poprawienia) danych - z tego prawa można skorzystać w sytuacji, gdy przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

d. ma prawo do usunięcia danych - może żądać usunięcia swoich danych osobowych w sytuacjach:

- gdy została wycofana zgoda, w oparciu o którą przetwarzano dane osobowe,

- gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

- gdy wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych,

- gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

e. ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych - może żądać abyśmy nie przetwarzali określonych danych osobowych (poza ich przechowywaniem), ale nie dokonując całkowitego ich usunięcia.

f. ma prawo dostępu do danych - prawo pozwala na uzyskanie informacji czy Administrator przetwarza dane osobowe, jakie dane są przetwarzane, w jakim celu i w jakim czasie oraz uzyskania kopii swoich danych osobowych.

g. ma prawo do przeniesienia danych - może wystąpić z prośbą o przygotowanie danych, jakie są w posiadaniu Administratora w formie ustrukturyzowanej, w formacie powszechnie nadającym się do odczytu maszynowego i/lub poprosić o ich przeniesienie do innego Administratora danych.

h. ma prawo do wniesienia skargi - ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679;

i. ma prawo kierować pytania lub wątpliwości dotyczące danych osobowych na adres e-mail kontakt@sukienki.shop

j. jego dane osobowe przechowywane będą do ustania celu w jakim były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W tym czasie będą u nas bezpieczne. REVO Izabela Filkiewicz zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych.

 

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży:

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.sukienki.shop, dokonać wyboru towarów dostępnych na stronie Sklepu Internetowego, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a. przedmiotu zamówienia,

b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamówionych produktów, w tym kosztów dostawy,

c. wybranej metody płatności,

d. wybranego sposobu dostawy,

e. czasu dostawy,

f. adresu dostawy.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty". REVO Izabela Filkiewicz może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Ponieważ bez tych danych nie będzie zawarta umowa – kupna sprzedaży.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z REVO Izabela Filkiewicz Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Sukienki.shop, Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr [...]" zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

10. Klient może składać Zamówienia przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

11. Zamówienia mogą być anulowane do momentu wysyłki towaru.

 

V. Dostawa:

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Koszty dostawy ponosi Klient.

3. Klient może wybrać sposób dostawy zamówionych Towarów spośród dostępnych:

a. kurier InPost

Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Klienta podczas składania Zamówienia.

4. Klient zobowiązuje się do odebrania wysłanego Towaru.

5. Koszt wysyłki towarów na terenie Polski:

a. kurier InPost po przedpłacie - 13.99 zł

6. Szczegółowa informacja na temat dostępnych sposobów, kosztów oraz czasu dostawy znajduje się także pod TYM linkiem. Dodatkowo koszty dostawy oraz szacowany czas dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

7. Na czas dostawy (łączny czas oczekiwania na Zamówienie) składa się czas realizacji Zamówienia przez Sprzedającego (przygotowania Towarów do wysyłki) oraz czas potrzebny na dostarczenie Towarów przez przewoźnika.

8. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu przekazania przez Sprzedającego przesyłki zawierającej Towary przewoźnikowi i wynosi maksymalnie 20 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy).

9. Czas realizacji dostawy wynosi do 48h (dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy).

10. Utrwalanie, zabezpieczanie, udostępnianie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz dokumentu sprzedaży.

 

VI. Ceny towaru i metody płatności:

1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).

2. Klient ma możliwość dokonania płatności za Zamówienie wybierając jeden z dostępnych sposobów płatności:

a. przelewem na numer konta bankowego: Bank Millennium SA 24 1160 2202 0000 0003 1812 0796

b. za pośrednictwem szybkich płatności IAI Pay

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów.

4. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu;

5. Kupujący nie będący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy:

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w ciągu 14 dni bez podania przyczyny, na zasadach opisanych niżej.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, prosimy poinformować Sklep internetowy o swojej decyzji poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia (na przykład pisma wysłanego pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres: REVO Izabela Filkiewicz, ul. Batorego 18, 16-100 Sokółka lub mailowo na adres kontakt@sukienki.shop

Mogą Państwo skorzystać także z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego TUTAJ

3. Klient ma obowiązek dokonać zwrotu Towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Towar należy odesłać na adres: REVO Izabela Filkiewicz, ul. Batorego 18, 16-100 Sokółka. Do towaru prosimy dołączyć otrzymany dowód zakupu.

4. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczył, że należność ma zostać przekazana w inny sposób. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem.

7. Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

VIII. Wymiana Towarów:

Wymiana Towaru polega na zasadzie zwrotu (odstąpienia umowy sprzedaży). Jeżeli chcą Pań wymienić produkt na inny prosimy o dokonanie zwrotu niepasującego artykułu oraz zapraszamy do złożenia nowego zamówienia, które zostanie niezależnie zrealizowane.

 

IX. Reklamacje Towarów:

1. Towary oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe. REVO Izabela Filkiewicz odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, z tytułu rękojmi za wady towaru w zakresie określonym w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

2. Jeżeli dostarczony towar posiada wady, stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową sprzedaży, Klient może go reklamować z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych przepisami prawa.

3. Reklamacje można złożyć drogą pocztową odsyłając towar razem z pisemnym opisem wady lub wypełnionym formularzem reklamacyjnym pobranym TUTAJ i dowodem zakupu na adres: REVO Izabela Filkiewicz ul. Batorego 18, 16-100 Sokółka z dopiskiem "Reklamacja Sukienki.shop". Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep Internetowy przesyłki zawierającej reklamowany towar.

4. Jeżeli dostarczony Towar posiada wady, Klientowi przysługują na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego następujące roszczenia:

a. złożenie oświadczenia o odstąpieniu umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych dla Klienta niedogodności usunie wadę albo wymieni towar na wolny od wad,

b. żądanie wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

5. Jeżeli reklamacja nie zostanie uwzględniona, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do jej niezasadności.

6. Jeżeli podczas odbioru towaru przez Klienta zostanie stwierdzone uszkodzenie towaru podczas transportu, zalecamy aby Klient sporządził protokół szkody w obecności kuriera.

 

IX. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów:

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Aby skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów oraz dochodzenia roszczeń dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć skargę np. za pośrednictwem platformy ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE. Platforma ODR jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:

1. Sprzedający podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić REVO Izabela Filkiewicz o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY:


Załącznik nr 1 - dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §7 - POBIERZ

Załącznik nr 2 – regulamin Sklepu Internetowego www.sukienki.shop w pliku PDF - POBIERZ 

Zaufane Opinie IdoSell
4.99 / 5.00 1506 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-10-29
Dziękuję
2023-08-06
Szybko zgodnie z zamówieniem.
pixel